προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2018

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αθήνα, 2.11.2018   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                                             Αριθμ.πρωτ: 74098 οικ.  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ                                 
ΓΕΝΙΚΗ   Δ/ΝΣΗ:   Α                                                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ       :   Δ1                                                  
ΤΜΗΜΑ              :   Α4                                                       
Ταχ. Δ/νση         :  Λ.Μεσογείων  96                                 
Ταχ. Κωδ.          :  115 27      
 Πληροφορίες    :  Χρ. Δρυδάκη
Τηλέφωνο          :  213.1307230,236
                                                             
                                                            Α Π Ο Φ Α Σ Η
    ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  εξετάσεων  υποψηφίων  δικηγόρων  B΄   εξεταστικής περιόδου   2018  
                                      Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 
   ΄Εχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις  των  άρθρων α) 2 και 3 του ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45) όπως ισχύουν, β) 6 και 18 έως 22 του ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208)
2. Την 22631οικ/17.4.2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό  Γραμματέα του Υπουργείου,…» (Β΄ 1450)
3. Τη με αριθμ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει    
4. Τη με αριθμ. 67001/15.9.2015  κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών :«Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016) όπως  ισχύει  και                                                                                     
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη  σε βάρος του   Κρατικού  προϋπολογισμού
                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε        
  Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2018 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, Παρασκευή 14.12.2018, Σάββατο 15.12.2018 και Κυριακή  16.12.2018. Οι εξετάσεις είναι γραπτές  και διεξάγονται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή  κάθε  Εφετείου.
 
 
 Δικαίωμα συμμετοχής στις  εξετάσεις  έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών  ή  πτυχίου άλλης  Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος  μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από  γνώμη του  οικείου δικηγορικού συλλόγου. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει, μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, να έχουν συμπληρώσει  άσκηση  δεκαοκτώ (18) μηνών.
  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οφείλουν μέχρι την Πέμπτη      6.12.2018 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί μη  υπαγωγής τους  στα  κωλύματα και ασυμβίβαστα των  άρθρων 6 και 7 του Κώδικα  Δικηγόρων. Στην ως άνω  αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  επισυνάπτονται  επίσης:
 α)  πιστοποιητικό  άσκησης,
 β) πανεπιστημιακό  πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,
 γ)  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας ή  διαβατηρίου   και,
 δ) παράβολο ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ ή τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσά που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων Β΄ περιόδου 2018». Υπάρχει δυνατότητα καταβολής των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8714 για τα 30 ευρώ).
  Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική  Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό  Δίκαιο & Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό  Δίκαιο  &  Ποινική  Δικονομία, γ)  Εμπορικό  Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική  Διαδικασία &  Διοικητική  Δικονομία και ε) Κώδικα  Δικηγόρων &  Κώδικα  Δεοντολογίας.
 Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
 - Παρασκευή 14.12.2018 και ώρα 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική   Δικονομία
 - Σάββατο  15.12.2018  και ώρες:
   i)  10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
   ii) 14.00-16.00: Εμπορικό Δίκαιο
-  Κυριακή  16.12.2018 και ώρες:
 i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία
   ii) 14.00-16.00: Κώδικας Δικηγόρων και  Κώδικας Δεοντολογίας.   
   Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.
                                                                                                 Με εντολή  Υπουργού
                                                                                               Ο  Γενικός   Γραμματέας
                                                                                                   Γεώργιος   Σάρλης                                                                                          


ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Γνωστοποιείται στους συναδέλφους ότι η εξυπηρέτησή τους από την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου, (κατά πρώτο λόγο για την διεκπεραίωση των εκκρεμών πράξεων), θα πραγματοποιείται από 01-11-2018 μόνο κάθε Τετάρτη και Πέμπτη και κατά τις ώρες 9.00 π.μ. - 12.00 π.μ.
Εκ του Δ.Σ. του Δ.Σ.Η.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από την ανάδοχο εταιρεία  του Κτηματολογίου Ν .Ηρακλείου, ΤΟΜΗ Α.Ε. ζητούνται Δικηγόροι για απασχόληση στο γραφείο Κτηματογράφησης Ηρακλείου, εν όψει εργασιών κτηματογράφησης περιοχών του Ν. Ηρακλείου (Δήμοι: Φαιστού, Γόρτυνας, Αρχανών- Αστερουσίων, Μινώα -Πεδιάδας και Βιάννου). Διάρκεια απασχόλησης τουλάχιστον  6 μήνες. Επιθυμητή η εμπειρία σε κτηματογραφίκες και κτηματολογικές μελέτες. Οι αποδοχές και λοιποί όροι συνεργασίας θα καθορισθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ή στο FAX: 210 6980686 υπόψη κας Κορρέ.

Ηράκλειο, 23 Οκτωβρίου 2018

Εκ του Δ.Σ.

Σεμινάριο με θέμα " Ο νέος κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων"

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου σας προσκαλέι να παρακολουθήσετε ημερίδα - σεμινάριο με θέμα: "Ο νέος Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων" την Τετάρτη  24.10.2018, ώρα 14:00 - 20:00 στην αίθουσα ΔΣΗ "Ν. Σακλαμπάνης" (Θεοτοκοπούλου 28).

Δείτε σχετικά εδώ

Ανακοίνωση σχετικά με την Βιβλιοθήκη ΔΣΗ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι στη διάθεση σας καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 11.30 πμ έως και τις 3.00 μ.μ η πρόσφατα ανακαινισμένη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας (επί της οδού Ζωγράφου 7), η οποία έχει διαμορφωθεί σε έναν ευχάριστο χώρο μελέτης και εργασίας (βλ. φωτογραφίες στην ιστοσελίδα μας) εξοπλισμένο με καινούργια έπιπλα, θέσεις εργασίας με υπολογιστές συνδεδεμένους στο internet καθώς και με πολυμηχάνημα (φωτοτυπικό-εκτυπωτής-σαρωτής), η χρήση του οποίου διατίθεται δωρεάν στα μέλη μας.

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (www.dsh.gr) έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένος κατάλογος με όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης, όπου μπορείτε εύκολα να αναζητήσετε το βιβλίο που σας ενδιαφέρει.

        Θα θέλαμε να ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλαν αφιλοκερδώς στην ανακαίνιση αυτή και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης Δ.Σ.Η. (Ιωάννα Κεφαλογιάννη και Γιούλη Θεοδωράκη), τον διακοσμητή Γιώργο Παχάκη, τον φωτογράφο Γιώργο Θαλασσινό και την Χαρά Σφακιανάκη (για την δωρεά βιβλίων της Νομικής Βιβλιοθήκης).

Εκ του Δ.Σ.Η.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Η΄ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Η΄ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31-10-2018. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΝ.2019. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Το LIFE Natura Themis στα Πανεπιστήμια UMass και MIT - Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για μια υποτροφία διδακτορικού στη Βοστώνη (Θέμα: Global Governance and Human Security, Πανεπιστήμιο: University of Massachussets)

Στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης βρέθηκε ως προσκεκλημένος ομιλητής ο συντονιστής του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δρ Γ. Σμπώκος μεταξύ 18-30 Σεπτεμβρίου 2018 προκειμένου να μιλήσει σχετικά με τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών προγραμμάτων στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο συντονιστής του ΔΣΗ παρουσίασε το πρόγραμμα Life Natura Thesis σε 8 καθηγητές και 50 διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συνέδεσε τα αποτελέσματα της έρευνας, τους δείκτες ποινικής δίωξης των περιβαλλοντικών εγκλημάτων με διατάξεις των Μνημονίων των ετών 2010,-12,-15 και τη δευτερογενή εθνική νομοθεσία.

Διαστασιοποίησε την απορρύθμιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (επιτάχυνση αδειοδότησης, κατάργηση περιβαλλοντικών διατάξεων και ελάφρυνση καθυστερούμενων δικαστικών υποθέσεων) σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρουσίασε την πρόταση δημιουργίας ενός διορθωτικού μηχανισμού εντός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κατά τη διαμόρφωση των προγραμμάτων διάσωσης, εποπτευόμενου από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. To UMass Amherst είναι κρατικό πανεπιστήμιο και κατατάσσεται Νο 26 στην Αμερική σύμφωνα με τον κατάλογο Best Colleges 2019 που εκδίδεται από το U.S. News & World Report. Tο MIT είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο και κατατάσσεται Νο 1 παγκοσμίως το 2018-19 για έβδομο συνεχόμενο έτος σύμφωνα με τον κατάλογο QS World University Rankings.

Ο συντονιστής του δικηγορικού Συλλόγου παρακολούθησε διήμερο σεμινάριο στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης με αντικείμενο τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την πολιτική διαπραγμάτευση. Στο σεμινάριο αναλύθηκαν περιπτώσεις διαπραγματεύσεων σε διεθνές επίπεδο (Συνδιάσκεψη ΟΗΕ για το κλίμα στο Παρίσι 2015, Διεθνής συμφωνία για τη μείωση του υδράργυρου από προϊόντα και διαδικασίες 2013, Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για το στρώμα του όζοντος,  1989) και συζητήθηκαν πλαίσια και τρόποι σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το περιβάλλον.

Ο συντονιστής του ΔΣΗ επισκέφθηκε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Χάρβαρντ. Το Μουσείο ιδρύθηκε το 1998 και μέρος των εκθεμάτων του αποτέλεσαν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας του ομώνυμου Πανεπιστημίου. Φιλοξενεί τη βοτανική συλλογή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ (2 εκατ. είδη από όλο τον κόσμο), το Ορυκτολογικό και Γεωλογικό Μουσείο (600 διακριτοί μετεωρίτες και περίπου 1.500 δείγματα). Το μήνυμα του Μουσείου προς τον επισκέπτη είναι η ενίσχυση της κατανόησης και της εκτίμησης του φυσικού περιβάλλοντος και το ρόλο του ανθρώπου σε αυτό. Η οργάνωσή του και ο τρόπος παρουσίασης των εκθεμάτων αποτελούν χρήσιμο παράδειγμα για τον εταίρο του προγράμματος Themis, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Σημαντικός σταθμός κατά τη διάρκεια της παραμονής στη Βοστώνη ήταν η περιβαλλοντική αστυνομία της Μασαχουσέτης. Αν και δεν κατέστη δυνατή η επίσημη επίσκεψη του γραφείου των δύο ειδικών επιθεωρητών περιβάλλοντος που συνεργάζονται άμεσα με έναν Εισαγγελέα περιβάλλοντος σε πολιτειακό επίπεδο, ο συντονιστής του ΔΣΗ κατάφερε να συλλέξει υλικό και πληροφορίες από το αστυνομικό τμήμα της περιβαλλοντικής αστυνομίας για τα μέτρα πρόληψης και καταστολής του περιβαλλοντικού εγκλήματος στην πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Tο Καταφύγιο Άγριας Ζωής στο Πάρκερ Ριβερήταν ο τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του συντονιστή στη Βοστώνη. Το καταφύγιο βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Μασαχουσέτης, στο νησί Plum. Είναι μια μικτή χερσαία και θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή μεγάλης σημασίας για περισσότερα από 300 είδη ενδημικών και μεταναστευτικών πτηνών, καθώς και μεγάλη ποικιλία θηλαστικών, εντόμων, ψαριών, ερπετών και αμφιβίων. Ένα εκτεταμένο δίκτυο ξύλινων εξεδρών επιτρέπει την πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία και προστατεύει τις αμμοθίνες και τα χλωριδικά είδη. Η πρόσβαση απαγορεύεται σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους, ενώ υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο για την πυρόσβεση, το κυνήγι, την περιήγηση και την παρατήρηση της ορνιθοπανίδας.

Συνολικά, κατά την επίσκεψή του ο συντονιστής του ΔΣΗ, Δρ Γ. Σμπώκος αναζήτησε και συνέλεξε υλικό τεκμηρίωσης για τις διαδικασίες, τις αρμοδιότητες και τις δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης στην πολιτεία της Μασαχουσέτης. Ανίχνευσε πιθανές δυνατότητες μελλοντικής διαπανεπιστημιακής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του προγράμματος Life Themis και των επιστημονικών φορέων που επισκέφθηκε. Έφερε πληροφορίες για τη χορήγηση υποτροφιών σε ενδιαφερόμενους διδακτορικούς φοιτητές στο πρόγραμμα Global Governance and Human Security του UMass.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο ΔΣΗ, Παρατηρητήριο Life Natura Themis, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή σε ενημερωτική συνάντηση που θα γίνει το Σάββατο, 27 Οκτώβρη 2018 και ώρα 11.00 στο γραφείο του Life Natura Themis, Θεοτοκοπούλου 28, Ηράκλειο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 10-10-2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνονται οι κύριοι συνάδελφοι ότι κατά τη δικάσιμο της 10ης.10.2018 οι εφέσεις του Μονομελούς θα προεκφωνηθούν στις 9 πμ στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς, ενώ οι υποθέσεις της ειδικής διαδικασίας έχουν προχρεωθεί και θα εκδικασθούν στην Αίθουσα Δικαστών (βλ. σχετικά εκθέματα, που έχουν αναρτηθεί στο γραφείο της ειδικής, έξω από το Β΄Τριμελές και στην ιστοσελίδα ΔΣΗ).

 

Εκ του Δ.Σ.Η.

Λήψη αντιγράφων ποινικών δικογραφιών

 

 

 

 

Ηράκλειο 5-10-2018

 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενόψει της ισχύος του Νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», παρακαλούνται οι κ. συνάδελφοι που επιθυμούν να μελετήσουν ή να λάβουν αντίγραφα από πάσης φύσεως ποινικές δικογραφίες από όλα τα τμήματα της εισαγγελίας Πρωτοδικών, να είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση από τον εντολέα τους, με θεώρηση αρμοδίως του γνησίου της υπογραφής ,η οποία θα επισυνάπτεται στην σχετική δικογραφία.

Από την Γραμματεία του ΔΣ

Με εντολή ΔΣ

 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ –LEGALAID

Ηράκλειο 2-10-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρακαλούνται οι κ. συνάδελφοι ηλικίας έως 35 ετών που διεκπεραιώνουν-διευθετούν  νομικά ζητήματα πολιτών επίσης έως 35 ετών και ανήκουν σε οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσω του προγράμματος «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ» ή και ανεξάρτητα από αυτό ,εφόσον καλύπτεται η ως άνω προϋπόθεση, να απευθύνονται στον ταμία του ΔΣΗ-συνάδελφο κ. Κων/νο Κουτρουμπή με πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών τους  προκειμένου να καλυφθούν από το κονδύλι του παραπάνω προγράμματος (ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ –LEGALAID ), για την εξώδικη αλλά και δικαστική εκπροσώπηση των πελατών τους με άμεση καταβολή της αμοιβής. 

  Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά στην  κλασική λίστα νομικής βοήθειας, η οποία καλύπτεται με την διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

                                                                        

                                                                               Από τη γραμματεία του ΔΣΗ