Λήψη αντιγράφων ποινικών δικογραφιών

 

 

 

 

Ηράκλειο 5-10-2018

 

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενόψει της ισχύος του Νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», παρακαλούνται οι κ. συνάδελφοι που επιθυμούν να μελετήσουν ή να λάβουν αντίγραφα από πάσης φύσεως ποινικές δικογραφίες από όλα τα τμήματα της εισαγγελίας Πρωτοδικών, να είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση από τον εντολέα τους, με θεώρηση αρμοδίως του γνησίου της υπογραφής ,η οποία θα επισυνάπτεται στην σχετική δικογραφία.

Από την Γραμματεία του ΔΣ

Με εντολή ΔΣ