Ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή εργασιών λόγω εκλογών

 Π Ρ Ο Σ

Το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου

 

Ενόψει της με αριθμ. Πρωτ. Οικ27002/6.5.2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία αναφέρει ότι επιβάλλεται η αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων από τις 22 Μαΐου 2019 έως και 5 Ιουνίου 2019 (σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικών εκλογών), σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Α) Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά την τακτική, τις ειδικές διαδικασίες του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, και των  υποθέσεων, που εκδικάζονται, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Β)Οι προσωρινές διαταγές θα εκδικάζονται κανονικά και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου δύναται να προσδιορίζει τις αιτήσεις χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, την συζήτηση όμως των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, πέραν του χρόνου αυτού.

Γ)Η έναρξη της συνόδου του μηνός Ιουνίου που προσδιορίστηκε  για την 4η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, θα λάβει χώρα κανονικά.

Δ)Ως προς την λειτουργία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου : α) το Πολιτικό Τμήμα θα δέχεται την κατάθεση των δικογράφων, που απευθύνονται είτε ενώπιον του Πολυμελούς, είτε του Μονομελούς Πρωτοδικείου, όπως και των ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων του Πρωτοδικείου, συντασσομένων των σχετικών εκθέσεων, μόνο εφόσον κρίνονται αυτά επείγοντα από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου β) το Τμήμα Γραμματέων έδρας πολιτικών υποθέσεων θα παραλαμβάνει κανονικά τα προς κατάθεση δικόγραφα των προτάσεων των διαδίκων και της προσθήκης -αντίκρουσης, συντασσομένων των σχετικών εκθέσεων μόνο εφόσον κρίνονται αυτά επείγοντα, ιδίως σε περίπτωση λήξεως προθεσμιών κτλ  γ) το Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις διαταγής πληρωμής, οι οποίες, κατά την κρίση του Προέδρου του Δικαστηρίου, έχουν επείγοντα χαρακτήρα, όπως και θα εκδίδει  τα  προβλεπόμενα  από τον Κανονισμό  του Δικαστηρίου πιστοποιητικά , τα οποία κατά την κρίση του Προέδρου έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών