Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δ.Σ.Η προτίθεται να προσλάβει με αμοιβή, για διάστημα τριών (3) μηνών (από 1-8-2019 μέχρι 31-10-2019) ένα (1) συνεργάτη δικηγόρο -μέλος του για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας του,(ταμείο, βιβλιοθήκη, γραμματεία κλπ). Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πενταετής τουλάχιστον δικηγορική εμπειρία

2.Εναρξη επαγγέλματος στη ΔΟΥ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Δ.Σ.Η. το αργότερο μέχρι 21-6-2019.

 

Ηράκλειο 11-6-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                            ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                                                        ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ