Κοινώνικη Ασφάλιση Δικηγόρων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Μέχρι σήμερα στην κοινωνική ασφάλιση των δικηγόρων ίσχυαν τα εξής: Βασική σύνταξη : από τον Τομέα Νομικών του ΕΤΑΑ για όλους τους δικηγόρους της Ελλάδος.

Επικουρική σύνταξη :από τον ΤΕΑΔ (πρώην ΚΕΑΔ) του ΕΤΑΑ για όλους τους δικηγόρους της Ελλάδος.

Υγεία : όλοι πλέον είμαστε στον ενιαίο φορέα όλων των ασφαλισμένων.

Πρόνοια και εφάπαξ : Ως ΝΠΔΔ λειτουργούσε μόνο το Ταμείο Προνοίας Αθηνών. Για την Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά έχουν ιδρυθεί από το 2009 ΝΠΙΔ ταμεία Αλληλοβοήθειας.

Για τους δικηγόρους των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων υπάρχουν τα ΛΕΑΔ και ο ΛΕΔΕ. Επίσης οι ΛΕΑΔ έχουν οργανώσει και υπογράψει τη σύμβαση Ομαδικής Νοσοκομιακής Περίθαλψης.

Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο (4387/2016) όλοι οι φορείς ασφάλισης που λειτουργούσαν ως ΝΠΔΔ εντάχθηκαν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Καθορίστηκαν δε οι ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό του καθαρού εισοδήματος, 20 % για την κύρια σύνταξη, 7 % για την Επικουρική, 7 % για την Υγεία και 4 % για το εφάπαξ.

Για την κύρια σύνταξη θα συνεχίσει να υπάρχει η εγγύηση του Δημοσίου ως προς το ελάχιστο ποσό της σύνταξης.

Ο ΤΕΑΔ εντάσσεται στον ενιαίο Κλάδο της Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ που όμως στη συνέχεια δεν θα υπάρχει συμμετοχή του Δημοσίου. Το ύψος δε της καταβαλλόμενης Επικουρικής Σύνταξης θα καθοριστεί με βάση αναλογιστική μελέτη και στα πλαίσια της αρχής του μηδενικού ελλείματος και αναμένεται να μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό εν σχέση με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα.

Για το ΤΕΑΔ εκπονήθηκε η αναλογιστική μελέτη το 2015, η οποία έδειξε ότι χωρίς συμμετοχή του Δημοσίου για να είναι βιώσιμο ως ΤΕΑ θα έπρεπε είτε να μειωθούν οι παροχές κατά 38 % ή να αυξηθούν οι εισφορές κατά 69 %. Με βάση και τον νέο Νόμο που καθορίζεται ως εισφορά το 7 % του εισοδήματος και εν όψει και της αναμενόμενης μεγάλης μείωσης του εφάπαξ από τον Ενιαίο Τομέα διεκδικείται η ψήφιση τροπολογίας που να επιτρέπει την σύσταση ΤΕΑ, με αντίστοιχη απαλλαγή σε όσους μετέχουν της υποχρέωσης των εισφορών του 7 %.

Στον κλάδο της Πρόνοιας και του Εφάπαξ οι δικηγόροι των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά της Θεσ/νίκης και του Πειραιά δεν έχουν την υποχρέωση της εισφοράς του 4 % του νέου Νόμου. Την υποχρέωση αυτή την έχουν μόνο οι δικηγόροι των Αθηνών.

Παρά ταύτα γίνεται προσπάθεια, εξ όσων γνωρίζομε στην Ένωση ΛΕΑΔ Ελλάδος, με πρωτοβουλία του ΛΕΔΕ, να γίνει ένα Ενιαίο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης σε όλη της Ελλάδα και στους τομείς της Πρόνοιας και του εφάπαξ, όπου θα ενοποιηθούν το ΤΠΔΑ, ο ΛΕΔΕ, οι ΛΕΑΔ και τα Ταμεία της Θεσ/νίκης και του Πειραιά. Είναι δε αυτό μία από τις βασικές τροποποιήσεις του ψηφισθέντος νόμου που επιδιώκεται με την συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων, όπως προκύπτει από διάφορα έγγραφα της Ολομέλειας και τις κατατεθείσες τροπολογίες.

Ο διάλογος αυτός έχει ξεκινήσει χωρίς την ενημέρωση και σε πλήρη άγνοια των βασικών φορέων παροχών πρόνοιας και εφάπαξ στους δικηγόρους των επαρχιών, δηλαδή τα ΛΕΑΔ.

Επειδή η μέχρι σήμερα εμπειρία που έχομε αποκτήσει από την λειτουργία των διάφορων Πανελλήνιων φορέων ΝΠΔΔ, αλλά και ΝΠΙΔ, έχει καταδείξει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται εν αγνοία των άμεσα ενδιαφερόμενων δικηγόρων μελών τους, είναι επιτακτική ανάγκη να ενημερωθούν άμεσα τα μέλη των ΛΕΑΔ και των Δικηγορικών Συλλόγων για τις συζητήσεις που γίνονται και οποιαδήποτε απόφαση για ενοποίηση των παραπάνω φορέων ή για παραμονή στο υφιστάμενο καθεστώς, για το οποίο δεν δείχνει να έχει κανένα πρόβλημα του Υπουργείο, αφού δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, θα πρέπει να ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των φορέων και όχι από τις Διοικήσεις αυτών ή και μόνο τον Πρόεδρο των.

 

 

Ηράκλειο 15 Ιουνίου 2016

 

 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΑΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ