Ανακοίνωση διακοπής έδρας ΜονΠλημΗρακλείου 06.02.2023

Σας γνωρίζουμε ότι οι υποθέσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου της 6/2/2023 θα εκδικαστούν στις 8/2/2023 στις 09:00 π.μ. στο ακροατήριο του 1ου ορόφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου επί της οδού Σμύρνης 26.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Ελεονώρα Λινάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών

Επιστολή διαμαρτυρίας της Ολομέλειας με αίτημα για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων των Προέδρων και των μελών των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων δασικών χαρτών

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνο Σκρέκα, με την οποία διαμαρτύρεται έντονα για την μη καταβολή μέχρι σήμερα των αποζημιώσεων στους δικηγόρους που συμμετέχουν ως Πρόεδροι, αλλά και στα μέλη των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων για τις αναρτήσεις δασικών χαρτών που υλοποιήθηκαν πριν την ισχύ του νόμου 4685/2020.

Τόσο οι Πρόεδροι όσο και τα μέλη των άνω Επιτροπών από την έναρξη λειτουργίας τους (2021) μέχρι και σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί, παρά το γεγονός ότι διεκπεραίωσαν τον προβλεπόμενο, κατά μήνα, αριθμό υποθέσεων.

Η μη αποζημίωσή τους μέχρι σήμερα, δημιουργεί κίνδυνο τόσο ως προς την στελέχωση των Επιτροπών όσο και ως προς την ομαλή λειτουργία τους, αφού ουδείς, από αυτούς που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, δεν θα δέχεται εφεξής να συμμετέχει στις Επιτροπές δεδομένου ότι δεν λαμβάνει ούτε την ελάχιστη αποζημίωση και ταυτόχρονα θα εκλαμβάνει την αντιμετώπισή του αυτή ως απαξίωση του έργου του.

Επισυνάπτεται η επιστολή του Προέδρου εδώ

Νομοθετική ρύθμιση για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και κινητοποιήσεις που έφθασαν στην κήρυξη στοχευμένης αποχής, με αίτημα την άμεση καταβολή των οφειλομένων αποζημιώσεων νομικής βοήθειας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εισήγαγε τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή, και προβλέπει την εντός διμήνου καταβολή του 80% των οφειλομένων (έως 31.12.2022) αποζημιώσεων, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με άμεση πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, καθώς και την καταβολή του συνόλου των νομίμων κρατήσεων (δηλ. τις εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ, ποσό το οποίο θα συμψηφιστεί με τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023, ή θα επιστραφεί ως πιστωτικό υπόλοιπο σε περίπτωση που υπερκαλύπτεται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών). Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη.

Ως προς το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%), θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία (του άρθρου 12 του ν. 3226/2004). Η ρύθμιση, όπως διαμορφώθηκε έπειτα από νομοτεχνικές βελτιώσεις, που έγιναν και με παρέμβαση της Ολομέλειας, έχει αναλυτικά ως εξής: «Διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας που προκύπτουν από ειδικά γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από 1.1.2019 έως 31.12.2022

1. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και περί της διαδικασίας εκκαθάρισης, πληρωμής και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων νομικής βοήθειας, η πληρωμή αποζημιώσεων στους δικηγόρους που παρείχαν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 12 του ν. 3226/2004 (Α’ 24), για τις οποίες έχουν εκδοθεί ειδικά γραμμάτια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων [ν. 4194/2013 (Α΄ 208)], κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 έως 31.12.2022, δύναται να διενεργείται και με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται από το «Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ανά δικηγορικό σύλλογο.

2. Τα χρηματικά εντάλματα της παρ. 1 εκδίδονται σύμφωνα με πίνακα δικαιούχων και οφειλόμενων αποζημιώσεων, που υποβάλλεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος προς το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. Στον πίνακα προσδιορίζεται για κάθε δικαιούχο το σύνολο των ειδικών γραμματίων που εκδόθηκαν από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, το συνολικό ποσό αμοιβής που προκύπτει από τα ως άνω ειδικά γραμμάτια, η προκαταβολή φόρου που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 69 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013, (Α΄ 167)], οι εισφορές υπέρ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) οι κρατήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 61 και 62 του Κώδικα Δικηγόρων και το πληρωτέο ποσό.

3. Η εξόφληση γίνεται με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, κατόπιν υπεύθυνων δηλώσεών τους, που διαβιβάζονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ανά δικηγορικό σύλλογο από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη διαβίβασή τους. Στην υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν

α) ότι έχουν υποβάλει στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. αα) τις σχετικές πράξεις διορισμού δικηγόρου νομικής βοήθειας,

αβ) τα ειδικά γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, αγ) τις βεβαιώσεις των αρμοδίων δικαστικών ή άλλων αρχών σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου νομικής βοήθειας,

β) ότι δεν έχουν εισπράξει αποζημίωση για νομική βοήθεια που να προκύπτει από ειδικό γραμμάτιο που περιλαμβάνεται στον πίνακα του πρώτου εδαφίου της παρ. 2,

γ) τα στοιχεία του τιμολογίου, αν έχει ήδη εκδοθεί,

δ) την Τράπεζα και τον τραπεζικό λογαριασμό σε μορφή Διεθνούς Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), συμπεριλαμβανομένης και σχετικής αποτύπωσης του από την Τράπεζα, όπως η πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας ή απεικόνιση μέσω λογαριασμού ηλεκτρονικής τραπεζικής ή άλλο σχετικό έγγραφο. Εφόσον διαβιβαστούν στο ΤΑΧΔΙΚ οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις με τις συνημμένες αποτυπώσεις τραπεζικών λογαριασμών, γίνεται η καταβολή του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού αμοιβής των ειδικών γραμματίων που προκύπτει από τον πίνακα δικαιούχων και οφειλόμενων αποζημιώσεων της παρ. 2, πλέον ΦΠΑ εφόσον ο δικαιούχος δεν τυγχάνει απαλλαγής ΦΠΑ, αφού αφαιρεθούν ο φόρος που αναλογεί και οι κατά νόμο εισφορές και κρατήσεις στο σύνολό τους (εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ, κρατήσεις υπέρ Δικηγορικών Συλλόγων και κατ’ άρθρο 29 ν. 4596/2019 Α΄ 32)».

4. Τα καταβαλλόμενα βάσει της παρούσας ποσά είναι ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους.

5. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί το οικείο φορολογικό παραστατικό, αυτό εκδίδεται στο 80% του συνολικού ποσού της αμοιβής των ως άνω ειδικών γραμματίων, αμέσως μετά από την είσπραξη της αποζημίωσης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, και διαβιβάζεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών με ηλεκτρονικά μέσα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., όταν αυτά εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή, σε διαφορετική περίπτωση, προσκομίζονται τα πρωτότυπα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., το οποίο προβαίνει στην απόδοση του συνόλου των εισφορών, καθώς και του φόρου που αντιστοιχεί στην αποζημίωση που καταβλήθηκε. Αν δεν διαβιβαστεί στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. το οικείο φορολογικό παραστατικό:

α) δεν αποδίδονται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. οι εισφορές και κρατήσεις, καθώς και ο φόρος που αναλογεί στο ποσό που καταβλήθηκε,

β) ο λήπτης της αποζημίωσης καλείται να επιστρέψει αυτήν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και αν παραλείψει να το πράξει, το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε βεβαιώνεται σε βάρος του στην Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [ν. 4978/2022, (Α' 190)].

Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. αποστέλλει χρηματικό κατάλογο στην Α.Α.Δ.Ε..

6. Ως προς το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%), μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, τηρείται η διαδικασία του άρθρου 12 του ν. 3226/2004, με έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού.

Για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η διαδικασία εκκαθάρισης και απόδοσης του είκοσι τοις εκατό (20%), μετά του αναλογούντος ΦΠΑ, αναστέλλεται η παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης του δικαιούχου. Αν κατά τον έλεγχο της παρούσας διαπιστωθεί ότι έλαβε χώρα καταβολή του ογδόντα τοις εκατό (80%) χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 5, ο λήπτης της αποζημίωσης καλείται να επιστρέψει αυτήν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. εντός είκοσι (20) ημερών και αν παραλείψει να το πράξει, το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε βεβαιώνεται σε βάρος του στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [(ν. 4978/2022 (Α’ 190)]. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου το ΤΑΧΔΙΚ αποστέλλει χρηματικό κατάλογο στην ΑΑΔΕ.

7. Οι υπηρετούντες στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. υπάλληλοι απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωμής, εφόσον τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 5.»

 

Nέος οδηγός ασφαλιστικών κατηγοριών (με τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023)

Αναρτάται νέος επικαιροποιημένος οδηγός ασφαλιστικών κατηγοριών εδώ, τον οποίο συνέταξε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, με τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023 σύμφωνα με την επισυναπτόμενη διαπιστωτική πράξη εδώ του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου.

Σημειώνεται ότι δόθηκε παράταση για την επιλογή ασφαλιστικών κατηγοριών μέχρι 12.2.2023.

Γ’ κύκλος επιδοτούμενης άσκησης δικηγόρων σε δικηγορικά γραφεία

Ενημερώνουμε τους συναδελφους ότι στό πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», το οποίο υλοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, θα ξεκινήσει εντός του Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων για 6μηνη Πρακτική Άσκηση από τους αποφοίτους νομικών σχολών σε δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες.

Η υποβολή αιτήσεων για την 6μηνη άσκηση θα αφορά αποκλειστικά τους ασκούμενους που εντάχθηκαν στον Γ΄ Κύκλο υλοποίησης, οι οποίοι ολοκληρώνουν την 12μηνη Πρακτική Άσκηση στα δικαστήρια/εισαγγελίες της χώρας και συνεχίζουν με την 6μηνη Πρακτική τους Άσκηση σε δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες.Για τον λόγο αυτό, καλούνται τα δικηγορικά γραφεία/ εταιρίες της χώρας, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, ως Φορείς θέσεων Πρακτικής Ασκησης, να υποβάλλουν σχετικό αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος: https://dpa.moj.gov.gr .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη δημιουργία θέσεων Πρακτικής Άσκησης από δικηγορικά γραφεία/ εταιρίες ορίζεται η Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00.

Στη συνέχεια, το πληροφοριακό σύστημα των αιτήσεων δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις για όσο χρονικό διάστημα υποβάλλονται αιτήσεις από τους ασκούμενους του Γ’ κύκλου προκειμένου να τοποθετηθούν στα δικηγορικά γραφεία/ εταιρίες.Το Πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος ( https://dpa.moj.gov.grθα είναι και πάλι διαθέσιμο για υποβολή αιτήσεων για θέσεις πρακτικής άσκησης από τα δικηγορικά γραφεία/δικηγορικές εταιρίες από 01/03/2023 και έπειτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 06 - 10.02.2023

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΗΤΟΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/02/23 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/02/23, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/02/23.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΡΑΚΗ

Επίσημη ανακοίνωση περί διακοπής έδρας του ΜΠΗ 02.02.2023

 Σας γνωρίζουμε ότι οι υποθέσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου της 2/2/2023 θα εκδικαστούν στις 3/2/2023 στις 09:00 π.μ. στο ακροατήριο του 1ου ορόφου στην αίθουσα του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Ελεονώρα Λινάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών

Υπενθύμιση Ανακοίνωσης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου της 2/2/2023

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω έλλειψης αιθουσών, ενδέχεται οι υποθέσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου της 2/2/2023 να εκδικαστούν μετά από διακοπή στις 3/2/2023 στις 09:00 π.μ. στο ακροατήριο του 1ου ορόφου στην αίθουσα του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, καθώς και οι υποθέσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου της 6/2/2023 να εκδικαστούν μετά από διακοπή στις 8/2/2023 στις 09:00 π.μ. στο ακροατήριο του 1ου ορόφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου επί της οδού Σμύρνης 26. Σχετική ανακοίνωση θα γίνει κατά την, προβλεπόμενη από το κανονικό πρόγραμμα, ημέρα συνεδρίασης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Ελεονώρα Λινάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, (συνεδρίαση 28.1.2023 στην Αθήνα)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε στις 28.1.2023, στην Αθήνα, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θα ανέμενε κανείς ότι ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, έστω και αυτή την ώρα, θα λάμβαναν μέτρα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων, οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζομένων τόσο από την μνημονιακή πολιτική όσο και από τις συνέπειες της πανδημίας και ταυτόχρονα κλήθηκαν να καλύψουν δημοσιονομικά κενά με την επιβολή επιβαρύνσεων σε βάρος τους, όπως τα αυξημένα φορολογικά βάρη (ΦΠΑ), το τέλος επιτηδεύματος, την επικείμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, κοκ.

Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός, όπως προέκυψε και από την πρόσφατη συνέντευξή του για την οικονομική πολιτική, αγνόησε για μία ακόμη φορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες.

Παρέλειψε να αναφερθεί στα οικονομικά προβλήματα του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, τη μεσαία τάξη. Κανένα από τα μέτρα που εξήγγειλε δεν αφορούν στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. Συμπεριφέρθηκε σαν να μην αντιμετωπίζουμε οξυμένα προβλήματα.

Το δικηγορικό σώμα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και θα συνεχίσει, με κάθε τρόπο, τον διεκδικητικό του αγώνα για την ικανοποίηση των αιτημάτων του, όπως έχουν προτεραιοποιηθεί με τις αποφάσεις της Ολομέλειας και ιδίως:

α. Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

. β. Την αναστολή αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών για το τρέχον έτος (2023).

γ. Την θεσμοθέτηση υποχρεωτικής παράστασης, άλλως, του πιστοποιητικού ελέγχου συνδρομής νομικών προϋποθέσεων (νομικού ελέγχου) στις εμπράγματες δικαιοπραξίες, καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες ενοχικών συμβάσεων σημαντικού οικονομικού αντικειμένου.

δ. Την επέκταση της απαλλαγής από το ΦΠΑ μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι είναι Η ΜΟΝΗ μνημονιακή υποχρέωση, που δεν έχει υλοποιήσει η ελληνική Πολιτεία

 ε. Την κατάργηση, άλλως, μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες.

στ. Την άμεση επαναρτίωση του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011, με την απόδοση των οφειλομένων ποσών από τον eΕΦΚΑ.

ζ. Την επίλυση των θεμάτων των εμμίσθων (ιδίως αύξηση αποδοχών, μισθολογική εξέλιξη, ωριμάνσεις, μεταπτυχιακά, αποζημιώσεις).

Περισσότερα...