Διαδικασία Αναγνώρισης σωματείου

Διαδικασία Αναγνώρισης σωματείου

 

  1. Κατάθεση αίτησης (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, με σχετικό διπλότυπο είσπραξης από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
  2. Πρακτικό ίδρυσης (*** Οι υπογραφές των μελών πρέπει να είναι πρωτότυπες)
  3. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης(*** Οι υπογραφές των μελών πρέπει να είναι πρωτότυπες)
  4. Καταστατικό σωματείου (*** Οι υπογραφές των μελών πρέπει να είναι πρωτότυπες)
  5. Διάταξη 
  6. Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της προσωρινής διοίκησης ότι δε στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα 

6α. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ)
Υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ιδρυτικών μελών, στις οποίες δηλώνουν, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 1 του Ν.4726/18-09-2020, ότι:

Ο αιτών / η αιτούσα:

  1. Έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του/της.
  2.  Δεν έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, δεν έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
  3. Δεν έχει τιμωρηθεί δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του/της και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι στερήσεις αυτές.
  4. Δεν έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, με διπλότυπο προείσπραξης, κατατίθενται στη Γραμματεία του δικαστηρίου και χρεώνονται σε Ειρηνοδίκη για την έκδοση Διάταξης, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων.