Κληρονομητήρια

Έκδοση κληρονομητηρίου (Ν. 4055/2012)

 

  1. Κατάθεση αίτησης στο Ειρηνοδικείο, με διπλότυπο προείσπραξης (πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).

  2. Ανάρτηση της αίτησης με ευθύνη της Γραμματείας για δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες, που υπολογίζονται από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης.

  3. Μετά την καθαίρεση της αναρτημένης αίτησης εκδίδονται τα παρακάτω πιστοποιητικά, τα οποία πρέπει να καλύπτουν και την τελευταία ημέρα του δεκαημέρου:
  • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης από το Ειρηνοδικείο (και από το Πρωτοδικείο, αντίστοιχα, αν ο θάνατος είναι πριν από την 1/3/2013)
  • Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομίας από το Ειρηνοδικείο (ομοίως και από το Πρωτοδικείο, αν ο θάνατος είναι πριν από την 1/3/2013)
  • Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης από το Πρωτοδικείο Αθηνών (Πρώην Σχολή Ευελπίδων – 4ο Κτίριο, Αθήνα – Κυψέλη, 11362, τηλ.: 210-8843015)
  • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος από το Πρωτοδικείο
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (τελευταίου εξαμήνου)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όπου είναι απαραίτητο).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, με διπλότυπο προείσπραξης, κατατίθενται στη Γραμματεία του δικαστηρίου και χρεώνονται σε Ειρηνοδίκη για την έκδοση Διάταξης, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Μετά την παρέλευση 21 ημερών από τη δημοσίευση της Διάταξης χορηγείται και πιστοποιητικό τελεσιδικίας, με τη λήψη του οποίου ολοκληρώνεται η διαδικασία.