ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε) ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Παρατίθεται συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για τις παροχές του Λογαριασμού Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε) στα μέλη του.

Το σημείωμα αυτό θα αναρτηθεί και στην ενότητα "χρήσιμα" της ιστοσελίδας, ώστε  οι συνάδελφοι να γνωρίζουν τις παροχές (π.χ επιδόματα, ενισχύσεις κ.λ.π) που χορηγεί ο ΛΕΔΕ.

 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε) ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Ο Λογαριασμός Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.) αποτελεί Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το έτος 1991 στην Αθήνα και έχει ως σκοπό την ενίσχυση και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του. Σ’ αυτό εντάχθηκαν από συστάσεώς του, κατόπιν αποφάσεων των Γενικών τους Συνελεύσεων, όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της επαρχίας (που υπάγονταν στον τότε Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών-ΤΥΔΕ) και μέλη του μπορούν να είναι δικηγόροι όλων των επαρχιακών δικηγορικών συλλόγων της χώρας, καθώς επίσης άμισθοι υποθηκοφύλακες, μέλη της αντίστοιχης ένωσης και εργαζόμενοι ως υπάλληλοι στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας και υπάλληλοι του ΛΕΔΕ.

Ο Λ.Ε.Δ.Ε στηρίζεται αποκλειστικά στις συνδρομές των μελών του οι οποίες από 1-9-2015 εισπράττονται μέσω των γραμματίων προκαταβολής εισφορών που εκδίδονται από τους δικηγόρους-μέλη του.

Οι παροχές του Λ.Ε.Δ.Ε προς τα μέλη του είναι συνοπτικά οι εξής:

  1. Παροχή ημερήσιας χρηματικής ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος, σε περίπτωση ασθενείας του που σήμερα ανέρχεται σε ποσό 45,00 € ημερησίως και για ανώτατο όριο 300 εργάσιμες ημέρες. Στην έννοια της ασθένειας για την οποία παρέχεται ημερήσια ενίσχυση εντάσσεται και η νόσηση από COVID-19 για αποχή από την εργασία για όσες ημέρες προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

  2. Παροχή επιδόματος τοκετού στις γυναίκες-μέλη του, για είκοσι (20) μέρες αποχής από την εργασία τους, που σήμερα ανέρχεται σε 900 € (45 € Χ 20ημέρες)

  3. Παροχή επιδόματος εξωσωματικής γονιμοποίησης στις γυναίκες-μέλη του, για είκοσι (20) μέρες αποχής από την εργασία τους, που σήμερα υπό προϋποθέσεις ανέρχεται σε 900 € (45 € Χ 20 ημέρες).

  4. Παροχή εφάπαξ ενίσχυσης σε περίπτωση συνταξιοδότησης, μόνιμης ολικής ανικανότητας ή θανάτου του δικαιούχου, η οποία ενδεικτικά για 28 έτη συμμετοχής ανέρχεται σε ποσό 11.000 € με αναπροσαρμογή για κάθε επιπλέον έτος συμμετοχής.

  5. Παροχή ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνηςμέσω της ασφαλιστικής εταιρείας GENERALI HELLAS. Το κόστος ασφάλισης βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Λ.Ε.Δ.Ε και δικαιούχοι είναι όλοι οι δικηγόροι-μέλη του ΛΕΔΕ που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες (όχι έμμισθοι). Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τον δικηγόρο με τα εξής ασφαλιζόμενα όρια ευθύνης: (ανά περιστατικό και ανά δικηγόρο): α) 50.000€ για απαιτήσεις από ανεντιμότητα των υπαλλήλων, απώλεια εγγράφων και συκοφαντική δυσφήμηση, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα νομικά έξοδα που αφορούν άμεσα στην απόκρουση ή ικανοποίηση της ζημίας - με αναδρομική ημερομηνία ισχύος από 6/3/2019, και β) 3.000€ για απώλεια ή ζημία επιταγών τρίτων, αξιόγραφων τρίτων κατά την μεταφορά τους από τον ασφαλισμένο προς Τράπεζες, πελάτες, Δικαστήρια και αντιστρόφως. Για την ένταξη στην ασφάλιση είναι απαραίτητη η υπογραφή της δήλωσης συναίνεσης ένταξης στα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Διευκρινίζεται ότι παρέχονται και ειδικά προνόμια για τα νέα μέλη και ειδικότερα για όσα μέλη εγγράφονται εντός 5ετίας από την αρχική ορκωμοσία τους:

  • Δεν καταβάλλεται εισφορά εγγραφής

  • Δεν καταβάλλονται ετήσιες συνδρομές για ένα (1) έτος

  • Χορηγούνται όλες οι ενισχύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

 

Επιπλέον, δεν καταβάλλεται εισφορά εγγραφής στην περίπτωση επανεγγραφής μέλους που είχε διαγραφεί από τον Λ.Ε.Δ.Ε, ενώ καταβάλλεται μειωμένη εισφορά εγγραφής (20 ευρώ) για όσα μέλη εγγράφονται μετά την 5ετία από την αρχική ορκωμοσία τους. Επίσης προβλέπεται η άτοκη καταβολή των οφειλομένων συνδρομών στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του ΛΕΔΕ στην διεύθυνση (www. lede. gr) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για το Καταστατικό, τον Κανονισμό, τα ποσά και τα είδη των συνδρομών, τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης καθώς και υποδείγματα αιτήσεων για εγγραφή, διαγραφή, ενισχύσεις κ.λ.π.

 

Ηράκλειο, 29/7/2022

Εκ του Δ.Σ του Δ.Σ.Η