Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας

Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας

Άρθρο 7 - Νόμος 4513/2018

Για τη σύσταση της Ε.Κοιν. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 2.

Προσκομίζονται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Κατάθεση αίτησης (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, με σχετικό διπλότυπο είσπραξης από τον Δικηγορικό Σύλλογο.
  2. Διάταξη
  3. Καταστατικό της Ε.Κοιν., το οποίο αποτυπώνει την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 και έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 5 (Οι υπογραφές των μελών πρέπει να είναι πρωτότυπες)
  4. Συμβολαιογραφικά έγγραφα ή δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα φυσικά πρόσωπα – μέλη, που να αποδεικνύουν την πλήρη, ή ψιλή κυριότητα, ή επικαρπία σε ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν., ή τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων - μελών τους που είναι δημότες δήμου της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
  5. Τα καταστατικά των νομικών προσώπων μελών της Ε.Κοιν.
  6. Η Ε.Κοιν. αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 3419/2005 (Α ́ 267), το οποίο συνιστάται με το άρθρο 8. Δεν απαιτείται καταχώρηση στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1667/1986, ούτε οι κοινοποιήσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, με διπλότυπο προείσπραξης, κατατίθενται στη Γραμματεία του δικαστηρίου και χρεώνονται σε Ειρηνοδίκη για την έκδοση Διάταξης, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων.