Διαδικασία Τροποποίησης σωματείου

Διαδικασία Τροποποίησης σωματείου

 

  1. Κατάθεση αίτησης (πρωτότυπο και αντίγραφο) με σχετικό διπλότυπο είσπραξης
  2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (** Οι υπογραφές των μελών πρέπει να είναι πρωτότυπες)
  3. Προσκόμιση του παλιού καταστατικού 
  4. Νέο (τροποποιημένο) καταστατικό (**Οι υπογραφές των μελών πρέπει να είναι πρωτότυπες)
  5. Επικυρωμένη Διάταξη αναγνώρισης σωματείου
  6. Πιστοποιητικό μεταβολών (* αν υπάρχουν)
  7. Πίνακας μελών Δ.Σ. 
  8. Διάταξη

* Οι υπογραφές πρέπει να είναι πρωτότυπες.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, με διπλότυπο προείσπραξης, κατατίθενται στη Γραμματεία του δικαστηρίου και χρεώνονται σε Ειρηνοδίκη για την έκδοση Διάταξης, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων.