Πίνακας Δικαιολογητικών

Από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου δόθηκε προς διευκόλυνση των συναδέλφων ο παρακάτω πίνακας που περιέχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συζήτηση υποθέσεων του κτηματολογίου στον Κτηματολογικό Δικαστή.

 

Ν. 2664/1998Παραδεκτό

Αγωγή
(τακτική διαδικασία)

6 παρ. 2

6 παρ. 3 α. αα

6 παρ. 3 α τελ. εδ

6 παρ. 3 α. ββ

6 παρ. 3 δ

 • Δικαιούχος κυριότητας διάφορος από πραγματικό δικαιούχο (απόκτηση κυριότητας προ έναρξης κτηματολογίου) κατά αναγραφόμενων σε κτηματολογικό φύλλο δικαιούχων
 • και επί ποσοστού αγνώστου ιδιοκτήτη, κατά Ελληνικού Δημοσίου για το ποσοστό αγνώστου
 • επί τελεσίδικης απόρριψης αίτησης 6 παρ. 3 α, κατά Ελληνικού Δημοσίου
 • επί αγνώστου, αν νομική βάση έκτακτη χρησικτησία
 • κατά υπερ ου η διόρθωση κατόπιν εγγραφής κατά 6 παρ. 3 α
 
 • εντός 12 ετών από την έναρξη του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου (14 έτη για κατοίκους εξωτερικού)
  [6 παρ. 2 β Ν. 2664/1998 - απόφαση κήρυξης Δήμου Ηρακλείου υπό κτηματογράφηση 24414/4876/08.09.1997 ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 836/Β/17.09.1997).
 • εγγραφή σε κτηματολογικό φύλλο εντός 30 ημερών από κατάθεση (220 ΚΠολΔ - 12 περ. ιβ, 13 παρ. 2 Ν. 2664/98)
 • δικαστικό ένσημο
 • αν σε Πολυμελές, 270 ΚΠολΔ
 • αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου • απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
 • αν χωρική μεταβολή, τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών + εισήγηση Κτηματολογικού Γραφείου
 • πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ (54 Α Ν. 4174/2013, όπως ΕΝΦΙΑ οριοθετείται από Ν. 4223/2013)

[όχι προδικασία 8 α.ν. 1539/1938 κατά Ελλην. Δημοσίου]

Αίτηση (εκουσία)

6 παρ. 3 α

6 παρ. 3 β

 • Όταν ακίνητο "Αγνώστου ιδιοκτήτη"
 • μεταγεγραπτέο τίτλο κτήσης που δεν έχει μεταγραφεί, προ έναρξης κτηματολογίου [εάν έχει μεταγραφεί, εναλλακτικά εξωδικαστική διόρθωση 6 παρ. 4 α] - επί ακινήτου αγνώστου ιδιοκτήτη
 
 • εντός 12 ετών από την έναρξη του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου (14 έτη για κατοίκους εξωτερικού)
  [6 παρ. 2 β Ν. 2664/1998 - απόφαση κήρυξης Δήμου Ηρακλείου υπό κτηματογράφηση 24414/4876/08.09.1997 ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 836/Β/17.09.1997).
 • εγγραφή σε κτηματολογικό φύλλο εντός 20 ημερών από κατάθεση (πιστοποιητικό καταχώρισης)
 • κοινοποίηση σε ΕλληνΔημ εντός 20 ημερών από κατάθεση (έκθεση επίδοσης)
 • κοινοποίηση εντός 20 ημερών σε ήδη καταχωρισθείσες όμοιες αιτήσεις ή παρεμβάσεις (πλήρες κτηματολογικό φύλλο)
 • αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 • απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
 • αν χωρική μεταβολή, τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών + εισήγηση Κτηματολογικού Γραφείου
Αίτηση (εκουσία) 6 παρ. 8 Διόρθωση στοιχείων πρώτης εγγραφής, περιγραφικών (π.χ εγγραπτέου δικαιώματος, τίτλου κτήσης, ιδιοκτησιακού αντικειμένου) και γεωμετρικών (που δεν εμπίπτουν σε 20α)  
 • εντός 12 ετών από την έναρξη του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου (14 έτη για κατοίκους εξωτερικού)
  [6 παρ. 2 β Ν. 2664/1998 - απόφαση κήρυξης Δήμου Ηρακλείου υπό κτηματογράφηση 24414/4876/08.09.1997 ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 836/Β/17.09.1997).
 • εγγραφή σε κτηματολογικό  φύλλο εντός 15 ημερών από κατάθεση
 • να μην τίθενται σε αμφισβήτηση δικαιώματα συνδικαιούχων, όρια όμορων, δικαιώματα τρίτων προσώπων επί αυτών
 • αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 • αντίγραφο κτηματολογικού διαγράμματος
 • αν χωρική μεταβολή, και τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών + εισήγηση Κτηματολογικού Γραφείου
   

*το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για φυσικό πρόσωπο εκδίδεται ηλεκτρονικά από το TAXISNET (ΠΟΛ 1279/2013, ΦΕΚ Β' 3397)
Σε περίπτωση θανόντος εκδίδεται χειρόγραφα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία  εισοδήματος του θανόντος ΔΟΥ (ΠΟΛ 1020/17.1.2014. ΦΕΚ Β 74/20.1.14)

Αντιρρήσεις
κατά πράξεων Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου
6 παρ. 4 γ

Να διορθώσει αρχικές κτηματολογικές εγγραφές - προϋποθέσεις:

 1. δικαίωμα είχε καταχωρισθεί στο Υποθηκοφυλακείο
 2. δεν έχει μεσολαβήσει άλλη ασυμβίβαστη κατά περιεχόμενο εγγραφή (μεταβίβασης, αλλοίωσης, κατάργησης εγγραπτέου δικαίωμα)
 3. προκύπτει με ευχέρεια το εγγραπτέο δικαίωμα
κοινοποίηση σε θιγόμενο τελευταίας καταχώρισης, εκτός αν αυτός συναινεί εγγράφως (και Δημόσιο)

Επί αρνήσεως καταχώρισης Προϊσταμένου:

 • αιτών ή αρχικώς εγγεγραμμένος: αντιρρήσεις ενώπιον Κτηματ Δικαστή με εκουσία
θιγόμενος: αγωγή για διόρθωση εγγραφής
 • Αντιρρήσεις πρέπει να εγγράφονται σε κτηματολογικό φύλλο έως συζήτηση (16 παρ. 5)
16 παρ. 5 Να καταχωρίσει μεταγενέστερη πράξη (από αναφερόμενες σε 12 Ν. 2664/98) ή να εξαλείψει καταχώριση Επί αρνήσεως Προϊσταμένου: αντιρρήσεις ενώπιον Κτηματ Δικαστή με εκουσία
 • Αντιρρήσεις πρέπει να εγγράφονται σε κτηματολογικό φύλλο έως συζήτηση

18 παρ. 2
(βλ. και 6 παρ. 3 περ. ε' τελ. εδ)

Να διορθώσει πρόδηλα σφάλματα Επί αρνήσεως καταχώρισης Προϊσταμένου: αίτηση ενώπιον Κτηματ Δικαστή με εκουσία
 • Εντός 15 εργάσιμων ημερών από λήξη 15μερης προθεσμίας  Προϊσταμένου να απαντήσει (από υποβολή αίτησης), ή αφότου έλαβε γνώση απορριπτικής απόφασης Προϊσταμένου
 • η αίτηση ενώπιον Κτηματολογικού Δικαστή καταχωρείται σε κτηματολογικό φύλλο έως συζήτηση
 • αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 • απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
 • αν χωρική μεταβολή, τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών  + εισήγηση Κτηματολ Γραφείου
19 παρ. 2 δ
(βλ. και 6 παρ. 3 περ. ε' τελ. εδ)

Αιτών ή όμορος που βλάπτεται από απόφαση Προϊστ Κτηματολ για γεωμετρική μεταβολή ακινήτου

 
 • εντός  15 ημερών από λήψη γνώση απόφασης Προϊσταμένου
 • σε περίπτωση τρίτου, εντός 15 ημερών από κοινοποίηση απόφασης σε αυτόν από αιτούντα, ή λήψης αντιγράφου από Κτηματολόγιο με σχετική επισημείωση
 • εντός 15 ημερών από παρέλευση 2μήνου από υποβολή αίτησης στον Προϊστάμενο χωρίς απάντηση του τελευταίου
 • καταχώριση σε κτηματολογικό φύλλο εντός 15 ημερών από κατάθεση
 • αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 • απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
 • αν χωρική μεταβολή, τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών + εισήγηση Κτηματολ Γραφείου